Adhibicija značenje

Adhibicija je pravni termin koji potiče iz latinskog jezika (adhibitio) i znači dodavanje, pridruživanje ili primena. Ovaj termin se obično koristi u pravnoj praksi, pogotovo u oblasti obligacionog prava. Adhibicija je forma prenosa prava koja se javlja kada se nekom ugovoru pridružuje treće lice. Treće lice stupa u pravni odnos kao novi učesnik i prihvata prava i obaveze koje proističu iz tog ugovora. Dakle, adhibicija implicira usvajanje ili prihvatanje nečega. Na primer, u slučaju ugovora o zakupu, zakupodavac može primeniti adhibiciju da bi pridružio novog zakupca u postojeći ugovor.

Komentari