Bilansni target značenje

"Bilansni target" je termin koji se koristi u ekonomiji i finansijama, a odnosi se na ciljeve ili mete kojima preduzeće teži u smislu balansiranja (izbalansiranja) svojih finansijskih izveštaja. To može obuhvatiti ciljeve vezane za dobit, prihode, troškove, imovinu, obaveze i kapital. Kada se kaže "bilansni target", obično se misli na finansijske performanse koje preduzeće želi da postigne tokom određenog perioda. To mogu biti godišnji, kvartalni ili mesečni ciljevi. Precizne metrike kojima preduzeće teži će zavisiti od strategije preduzeća i aktuelnih finansijskih uslova. Na primer, preduzeće može imati bilansni target da smanji svoje operativne troškove za 10% tokom sledeće fiskalne godine. To bi zahtevali od preduzeća da napravi strateške odluke o tome kako da smanji troškove i prati napredak ka ostvarenju tog cilja. Da bi postigla ove ciljeve, preduzeća slede razne strategije i taktike upravljanja finansijama, uključujući kontrolu rashoda, povećanje prodaje, upravljanje rizicima, investiranje u nove projekte i tako dalje. Na kraju, cilj je da preduzeće održi zdravu finansijsku strukturu i nastavi sa rastom, dok nastoji da postigne svoje "bilansne targete".

Komentari