Deriviranje značenje

Deriviranje je matematička operacija koja je deo oblasti matematičke analize i predstavlja proces određivanja derivata funkcije. Derivat funkcije je koncept koji opisuje kako se funkcija menja. Preciznije, derivat u nekoj tački može se intepretirati kao brzina promene vrednosti funkcije u toj tački. Deriviranje je osnovni alat diferencijalnog računa i ima mnogobrojne primene u različitim disciplinama kao što su fizika, inženjerstvo, ekonomija itd. Derivat neke funkcije možemo tumačiti i kao nagib tangente na krivu koju opisuje funkcija u određenoj tački. Ako je ovaj nagib veliki, to znači da se funkcija brzo menja. Ako je derivat jednak nuli, to znači da funkcija u toj tački ima lokalni minimum ili maksimum, tj. da se brzina promene funkcije privremeno "zaustavlja". Za računanje derivata postoji niz pravila i formula, kao što su pravilo za deriviranje konstante, pravilo za deriviranje sume i razlike funkcija, pravilo za deriviranje proizvoda funkcija, pravilo za deriviranje količnika funkcija i sl. Ovi oblici deriviranja se često uče u srednjim školama i na početku studija matematike ili srodnih disciplina. Deriviranje veoma često koristimo prilikom rešavanja problema u kojima je potrebno odrediti brzinu promene neke veličine, pri čemu su fizički problemi kretanja (gde derivacijom položaja po vremenu dobijamo brzinu, a derivacijom brzine dobijamo ubrzanje) samo jedan od primera.

Komentari