Dijagram rasipanja značenje

Dijagram rasipanja je tip grafikona koji koristi kartezijanske koordinate za prikazivanje vrednosti dva različita seta podataka. To omogućava proučavanje i vizualizaciju moguće korelacije ili veze između dva para ili skupa podataka. Na dijagramu rasipanja se podaci predstavljaju tačkama, na kojima horizontalna pozicija reprezentuje jednu karakteristiku, a vertikalna pozicija drugu. Koordinate svake tačke su određene po dva data parametra. Jedna od čestih primena dijagrama rasipanja se nalazi u statističkim proučavanjima gdje se želi utvrditi moguća veza između dva seta podataka. Ukoliko se na njemu iscrta kriva (ili linija), može se koristiti i za interpolaciju ili ekstrapolaciju vrednosti. Na primer, ako je izračunata linija najmanjih kvadrata za podatke, opseg može biti proširen preko prikazanih tačaka i koristeći tu liniju možda će biti moguće da se predvidi rezultat za one koje još nisu merene. Sve u svemu, dijagram rasipanja je koristan alat u analizi podataka koji pruža jasan vizualni prikaz relacija između dva seta numeričkih podataka.

Komentari