Ekonomski dogmatizam značenje

Ekonomski dogmatizam predstavlja čvrsto i nekritičko sleđenje određenih ekonomskih teorija, principa ili ideologija, bez obzira na to kako se realna ekonomska situacija menja. Drugim rečima, ekonomski dogmatici uporno se drže svojih stavova i ekonomskih uverenja, čak i kada postoje dokazi ili realni ekonomski uslovi koji ukazuju na suprotno. Ovaj pojam se često koristi negativno, kako bi se opisao preteran konzervativizam ili rigidnost u ekonomskom mišljenju. Na primer, neko ko je ekonomski dogmatičan može uporno insistirati na politici smanjenja poreskih stopa kao načinu za stimulaciju ekonomske aktivnosti, bez obzira na kontekst, ekonomske uslove ili dokaze koji možda ukazuju na to da bi druge politike mogle biti efikasnije. Ekonomski dogmatizam može smetati napretku i inovacijama u ekonomskoj politici, jer ograničava razmišljanje i ne dopušta promene koje bi mogle dovesti do boljih rezultata.

Komentari