Eko.svesne provenije značenje

Eko-svesna provenijencija se odnosi na ideju da su proizvodi ili usluge nastali kroz prakse koje su obzirne prema okolini. Ovo može uključivati upotrebu održivih materijala, smanjenje otpada, očuvanje resursa, smanjenje ugljeničnog otiska i promovisanje reciklaže i ponovne upotrebe. Eko-svesnost je postala sve važniji aspekt proizvodnje i potrošnje, kako potrošači postaju sve više svesni uticaja našeg načina života na okolinu. Mnoge kompanije sada ističu svoju eko-svesnost kao ključni deo svog brenda i etičkog stava. Kada se govori o "eko-svesnoj provenijenciji", to se obično odnosi na bilo koji proizvod ili uslugu čiji proizvođač može pokazati da je tokom celog procesa proizvodnje imao na umu održivost i očuvanje okoline. Provenijencija zapravo znači "mesto ili izvor porijekla", tako da "eko-svesna provenijencija" znači da je nešto poteklo iz mesta ili procesa koji je u skladu sa principima zaštite okoline.

Komentari