Evangel... značenje

"Evangel" je reč koja potiče od grčke reči "euangelion", koja se sastoji od dve reči: "eu" što znači "dobro" i "angelion" što znači "vest" ili "poruka". Dakle, doslovno prevedeno, "evangel" znači "dobra vest" ili "dobra poruka". U hrišćanskom kontekstu, "evangel" se često koristi da označi evanđelja—četiri knjige Novog zaveta koje nose naslove po apostolima Mateju, Marku, Luki i Jovanu. Ove knjige iznose priču o životu, učenju, smrti i vaskrsenju Isusa Hrista. Osim u religijskom kontekstu, reč "evangel" može se koristiti i u širem smislu, kao sinonim za bilo koju važnu i pozitivnu informaciju koja se širi, odnosno neku vrstu oduševljavajuće ili pozitivne poruke. U modernom govoru, termin "evangelizam" ili "evangelizacija" odnosi se na praksu širenja hrišćanske vere i učenja među ljudima, često sa ciljem obraćanja ili pridobijanja novih vernika. Dakle, reč "evangel" u svom osnovnom značenju predstavlja "dobru vest", a u hrišćanskom smislu odnosi se na poruku o spasenju kroz Isusa Hrista obuhvaćenu u evanđeljima Novog zaveta.

Komentari