Federalist značenje

Reč "federalist" se odnosi na osobu koja podržava ili zalaže se za federalizam kao oblik političke organizacije. Federalizam je sistem vlasti u kojem se vlast deli između centralne (nacionalne) vlade i regionalnih (državnih, pokrajinskih, kantonalnih) vlada, pri čemu svaka od tih vlada ima određeni nivo autonomije. Federalisti veruju da je takva podela vlasti korisna jer omogućava bolju raspodelu moći i odgovornosti, olakšava upravljanje različitim regionima sa specifičnim potrebama, i povećava demokratsku participaciju građana kroz lokalne institucije. Oni smatraju da federalni sistem može smanjiti rizik od centralizovane tiranije i omogućava lakše prilagođavanje lokalnim potrebama i prednostima. Primer federalističke strukture može se videti u Sjedinjenim Američkim Državama gde postoji jasno definisana deoba vlasti između federalne vlade u Vašingtonu i vlada saveznih država. Slični sistemi postoje u mnogim drugim zemljama širom sveta, uključujući Nemačku, Švajcarsku, Kanadu i Australiju. Osim političkog konteksta, "federalist" može takođe imati istorijski značaj. U američkoj istoriji, "Federalisti" su bili članovi prve političke stranke u SAD koja se zalagala za usvajanje Ustava SAD i jačanje centralizovane vlade. Značajni figure koje su se identifikovale kao federalisti uključuju Aleksandra Hamiltona, Džona Adamsa i Džejmsa Medisona pre nego što je postao Antifederalista. Dodatan kontekst može uključivati i različite oblike federalizma, kao što su kooperativni federalizam, gde postoji tesna saradnja između različitih nivoa vlasti, i dualni federalizam, gde su nadležnosti striktnije podeljene između centralne i regionalnih vlada.

Komentari