Finance značenje

"Finance" ili finansije na srpskom jeziku odnose se na upravljanje novcem i drugim sličnim sredstvima. Obuhvataju različite aktivnosti kao što su investiranje, pozajmljivanje, štednja, budžetiranje i prognoziranje. Finansijski menadžment je bitan za pojedince, kompanije i države jer pomaže u donošenju odluka o tome kako najbolje koristiti dostupne resurse za ostvarenje željenih ciljeva. Na nivou pojedinaca, finansije uključuju upravljanje ličnim novcem, kao što su budžetiranje domaćinstva, štednja za budućnost i investiranje u različite oblike imovine kao što su nekretnine ili berzanske akcije. Lične finansije takođe podrazumevaju korišćenje kredita i osiguranja kako bi se zaštitili od finansijskih rizika. Kada je reč o kompanijama, finansije uključuju upravljanje kapitalom, što podrazumeva kako preduzeće pribavlja novac (kroz izdavanje akcija, obveznica, ili putem kredita) i kako taj novac dalje investira u poslovne operacije. Takođe uključuju analizu finansijskih izveštaja, procenu investicionih projekata i donošenje strateških finansijskih odluka kako bi se maksimizirala vrednost za akcionare. Na državnom nivou, finansije uključuju planiranje i kontrolu državnog budžeta, upravljanje javnim dugom, kao i sprovođenje monetarne i fiskalne politike u svrhu stabilizacije ekonomije, podrške ekonomskom rastu i kontroli inflacije. Osnovne discipline finansija uključuju korporativne finansije, javne finansije i lične finansije. Svaka od ovih oblasti ima svoje specifične tehnike i strategije, ali svi se oni bave osnovnim pitanjem: kako najbolje koristiti finansijske resurse da bi se postigli međuželjeni ciljevi.

Komentari