Geometrijska progres značenje

Geometrijska progresija je niz brojeva u kojem je svaki broj dobijen množenjem prethodnog broja sa stalnim faktorom, koji se naziva razlika geometrijske progresije. Primera radi, niz 2, 6, 18, 54, 162 je geometrijska progresija gde je svaki sledeći broj tri puta veći od prethodnog, što znači da je razlika progresije 3. Osnovna formula geometrijske progresije je: an = a * r^(n-1), gde je "an" n-ti član progresije, "a" je prvi član progresije, "r" je razlika progresije, a "n" je broj članova. Formule koje se koriste u geometrijskoj progresiji su različite, u zavisnosti od toga da li se sabiraju svi članovi niza (sumiraju se u tzv. zbir geometrijske progresije), da li se traži određeni član niza, itd. U matematici, geometrijska progresija ima široku primenu. Koristi se u fizici, ekonomiji, inženjeringu i mnogim drugim naukama koje koriste matematičke kalkulacije.

Komentari