Implementacija značenje

Implementacija je proces kojim ideas, koncept, plan ili strategija dobijaju konkretnu, realnu formu i postaju operativni. To je proces kojim se neka ideja, konceptualizovana na papiru ili u teoriji, pretvara u stvarnost i deo svakodnevnog života ili poslovanja. U kontekstu informatike tehnologija, implementacija često označava proces downloadovanja i instaliranja programa ili sistema, njegovo podešavanje i prilagođavanje korisničkim zahtevima kako bi počeo sa radom. U poslovnim operacijama, implementacija strategije ili projekta može značiti niz akcija ili aktivnosti koje vode ka ostvarenju unapred definisanih ciljeva. Dakle, implementacija je zapravo stavljanje u praksu teorija, ideja, planova i strategija tako da oni postanu nešto konkretan i opipljiv, umesto samo ideje ili teorija.

Komentari