Inokosni značenje

Inokosni je termin koji opisuje godine koje imaju jedan dodatni dan - 29. februar. Obično, kalendarne godine imaju 365 dana, ali svake četvrte godine dodaje se jedan dodatni dan kako bi se uskladila kalendarska godina sa solarnom (tj. sa vremenom koje Zemlji treba da obiđe oko Sunca). Drugim rečima, inokosna godina je godina koja traje 366 dana, za razliku od obične godine koja traje 365 dana. Ovaj dodatni dan dodaje se na kraj februara. Godine koje su deljive sa 4 su inokosne, izuzev godina koje su deljive sa 100, ali nisu sa 400. Primera radi, 2000. godina je bila inokosna, dok 1900. nije.

Komentari