Kiseonik značenje

Kiseonik je hemijski element koji se nalazi u periodnom sistemu elemenata sa simbolom O i atomskim brojem 8. Kiseonik je veoma važan za živi svet jer se koristi u procesu disanja kod organizama koji dišu vazduh. U atmosferi Zemlje, kiseonik se nalazi u obliku molekula O2, što znači da dva atoma kiseonika čine jedan molekul. O2 molekuli se konstantno proizvode i koriste u procesu fotosinteze, koju vrše biljke i neke vrste mikroorganizama. Prilikom fotosinteze, biljke koriste sunčevu energiju da pretvore ugljen-dioksid i vodu u glukozu i kiseonik. U ovom procesu, kiseonik se oslobađa u atmosferu i postaje dostupan organizmima koji dišu. Organizmi koji dišu koriste kiseonik za proces oksidacije hrane, što rezultira oslobađanjem energije. Ljudi, kao i većina životinja, koriste kiseonik za disanje. Kada udišemo vazduh, kiseonik ulazi u pluća i prelazi u krvotok, gde se vezuje za hemoglobin u crvenim krvnim zrncima. Krv potom prenosi kiseonik do ćelija u našem telu gde se vrši oksidacija hrane i proizvodi se energija. Kiseonik takođe ima mnoge druge važne uloge u živim organizmima. On je potreban za stvaranje ATP-a (adenozin-trifosfata), što je glavni izvor energije za rad ćelija. Kiseonik takođe pomaže u regulaciji imunološkog sistema i ubrzava zarastanje rana. Takođe je bitan za razgradnju otrovnih supstanci u organizmu. Pored toga, kiseonik se koristi u industriji za dobijanje raznih hemijskih jedinjenja, kao i u medicini za terapeutsku primenu kod pojedinih bolesti i povreda. Ukratko, kiseonik je veoma važan za živi svet jer omogućava organizmima da dišu, proizvodi energiju i ima druge važne uloge u ćelijama i organizmima.

Komentari