Kontekstom eksplikac značenje

Izraz "kontekstom eksplikac" se odnosi na proces objašnjavanja ili tumačenja nečega kroz kontekst, odnosno situaciju ili okolnosti, u kojima se nešto odvija. Eksplikacija se odnosi na detaljno i temeljno objašnjavanje ili tumačenje, često koristeći analitički pristup da se određena tema ili koncept potpuno razumije. Uzmimo na primer, ako čitamo staru književnost, možda nećemo razumeti određene izraze ili fraze jer se jezik tokom vremena menja. Kontekstom eksplikac je proces kojim koristimo informacije o periodu kada je delo napisano, o autoru, kulturi, društvu i drugim faktorima, da bismo bolje razumeli ono što čitamo. Drugim rečima, kontekstom eksplikac je način da se razjasni ili objasni neki koncept, ideja ili izjava koristeći relevantne informacije ili detalje koji se odnose na širu situaciju ili okruženje u kojem se nešto odvija.

Komentari