Minutizam značenje

Minutizam je filozofska i politička ideologija koja se zalaže za decentralizaciju vlasti i lokalnu samoupravu, sa ciljem da što veći broj političkih odluka bude donesen na najnižem nivou vlasti. Ideja iza minutizma je da građani imaju veću kontrolu nad vlastitim životima, da budu direktno uključeni u političke procese i da imaju veći uticaj na donošenje odluka koje ih se tiču. Minutizam potiče iz američke političke istorije, gde su "minuti" predstavljali jedinicu vremena koja je bila neophodna za organizovanje građanskih sastanaka i donošenje hitnih odluka. U tom kontekstu, "minuti" su simbolizovali brzu i efikasnu reakciju građana na političke probleme i bili su sredstvo za ostvarivanje demokratskih vrednosti. Osnovni principi minutizma uključuju decentralizaciju vlasti, participativnu demokratiju, direktno donošenje odluka putem lokalnih zajednica, transparentnost i odgovornost vlasti prema građanima. Minutizam se zalaže za manje državne intervencije u privatne živote građana, veću autonomiju lokalnih zajednica i promociju političke angažovanosti građana na lokalnom nivou. U globalnom kontekstu, minutizam može biti predstavljen kao alternativa centralizovanom, top-down načinu upravljanja društvom, sa fokusom na jačanje participacije građana i lokalne samouprave u političkim procesima.

Komentari