Nesvesno značenje

"Nesvesno" je pojam koji se često koristi u psihologiji i psihoanalizi da označi deo ljudske psihe koji sadrži misli, sećanja, osećanja i želje koje nisu dostupne svesnom umu. Ove nesvesne sadržaje ne možemo direktno prizvati ili osvestiti, ali oni ipak utiču na naše ponašanje, odluke i emotivne reakcije. Začeći nesvesno atribituje se Sigmundu Freudu, osnivaču psihoanalize, koji je tvrdio da je veliki deo naših svakodnevnih aktivnosti vođen silama koje se nalaze izvan naše svesne kontrole. Prema Freudu, nesvesno se sastoji od tri glavna dela: Id (koji predstavlja osnovne instinkte i želje), Ego (koji funkcioniše na principu realnosti i pokušava da balansira želje Ida sa zahtevima spoljnog sveta), i Superego (koji predstavlja moralna načela i savest). Postoji mnogo primera na koji nesvesno deluje u našem svakodnevnom životu. Na primer, neki nesvesni sadržaji mogu izaći na površinu kroz snove, lapsusi u govoru (poznati kao "Freudov lapsus"), umetničko izražavanje ili kroz simptome psihičkih poremećaja. U modernoj psihologiji, pojam nesvesnog je i dalje značajan, ali se pristupi i definicije mogu razlikovati u zavisnosti od pravca u psihologiji. Razumevanje nesvesnog je ključno za mnoge terapijske pristupe, jer kroz terapiju pojedinci često rade na osvešćivanju i razumevanju nesvesnih sadržaja kako bi ostvarili veće mentalno zdravlje i lični razvoj.

Komentari