Nihonijum značenje

Nihonijum je hemijski element koji se nalazi u periodnom sistemu elemenata i označava se simbolom Nh. Ovaj element pripada grupi transuranskih metala i spada u veoma retke elemente. Njegovo ime potiče od japanskog izraza "Nihon", što znači Japan. Nihonijum je element koji nije prisutan u prirodi i veštački je stvoren u laboratoriji. Prvi put je sintetizovan 2004. godine u RIKEN laboratoriji u Japanu. Za njegovu proizvodnju koriste se metode sudaranja atomske jezgre. Reakcija koja rezultira nastankom nihonijuma je veoma složena i zahteva posebne uslove. Interesantno je da je Nihonijum prelazni metal u kojem je najstabilniji izotop Nihonijuma-286, koji je takođe veoma nestabilan i raspada se za vrlo kratak vremenski period. Nihonijum ima mnoge sličnosti sa drugim transuranskim metalima i svojstva mu još uvek nisu u potpunosti proučena zbog retkosti. Takođe, njegova upotreba u industriji ili svakodnevnom životu nije poznata, budući da njegove karakteristike nisu dovoljno proučene. Ukratko, nihonijum je veoma retak veštački element, dobio je ime po Japanu i spada u grupu transuranskih metala. Činjenica da se ne nalazi prirodno u prirodi i da su njegova svojstva još uvek nedovoljno proučena čini ga interesantnim za naučne istraživače.

Komentari