Odaliske značenje

Reč „odaliske” dolazi iz turskog jezika i označava žene koje su bile deo harema u Osmanskom carstvu. Harem je bila odvojena deo kuće ili palate, gde su živeli žene i deca u islamskim domovima, naročito kod bogatih i moćnih ljudi. Odaliske su bile sluškinje ili konkubine u ovim haremima. Službeno, odaliske su bile na najnižem nivou hijerarhije unutar harema. Njihov zadatak je prvenstveno bio da služe dame višeg ranga, uključujući sultanovu majku, supruge i glavne konkubine. Međutim, odaliske su takođe imale potencijal da napreduju u haremskoj strukturi ukoliko bi stekle naklonost sultana ili pokazale posebne veštine i talente. U evropskoj umetnosti 19. veka, odaliske su često predstavljane na slikama i skulpturama. Te predstave su često bile romantične i egzotične vizije ženskog života u haremu, izrazito idealizovane i iskrivljene prema orijentalističkim pogledima umetnika. Takve predstave su često prikazivale odaliske kao privlačne i zavodljive žene, što je obično imalo malo veze sa stvarnošću njihovog svakodnevnog života. Sa stanovišta istorije, odaliske i haremi su simboli kompleksne socijalne i kulturne strukture Osmanskog carstva, sa bogatim slojem običaja, pravila i svakodnevnih praksi koje su oblikovale njihovu funkciju i značaj unutar društva.

Komentari