P značenje

"P" je slovo latiničkog alfabeta, ali može imati različita značenja u zavisnosti od konteksta. 1. U fizici, "P" obično označava snagu ili "power" na engleskom jeziku. 2. U matematici, "P" se može odnositi na verovatnoću (probability na engleskom). 3. U hemiji, "P" označava fosfor, jedan od elemenata periodnog sistema. 4. U programiranju,

je HTML tag za paragraf. 5. U muzici, "P" (piano) označava naredbu za sviranje tiho. 6. U gramatici, "P" se često koristi kao skraćenica za pridev (pridjev). 7. Na tržištu deonica, P/E (Price/Earnings) je omjer koji predstavlja odnos između cene deonice i ostvarenog profita po deonici korporacije. Stoga, za pravilno objašnjenje značenja "P", potreban je konkretniji kontekst.

Komentari