Polipar značenje

Polipar je naziv za organizam koji ima mnogo polova (seksualnih varijanti). Uobičajeno, kod organizama postoje dva pola - muški i ženski, koji igraju ključnu ulogu u seksualnom razmnožavanju. Međutim, neki organizmi imaju više od dva pola. Na primer, neke vrste riba imaju promenljiv pol, što znači da se mogu promeniti iz mužjaka u ženku ili obrnuto, u zavisnosti od broja polova u populaciji. To je slučaj kod nekih vrsta papagajskih riba. Polipar se takođe može odnositi na organizam koji ima reproduktivne organe muškog i ženskog pola istovremeno. Ovi organizmi se nazivaju i hermafroditima. Hermafroditizam je veoma čest u biljnom svetu, gde se jedan organizam može oploditi sopstvenim polnim ćelijama ili se mogu oploditi ćelijama drugog organizma iste vrste. Najpoznatiji primeri su neke vrste puževa i puževa baštenskih. Poliparstvo i hermafroditizam pružaju organizmima veću fleksibilnost u razmnožavanju i veću šansu za preživljavanje, posebno u uslovima gde su polni partneri retki ili teško dostupni.

Komentari