Polisa značenje

Polisa je pojam koji se koristi u različitim kontekstima i ima više značenja. 1. U osiguranju: Polisa je formalni ugovor ili dokument koji reguliše odnos između osiguranika (fizičke ili pravne osobe koja želi osiguranje) i osiguravajuće kompanije. Polisa sadrži informacije o vrsti osiguranja, uslovima, premiji, trajanju osiguranja, iznosu osigurane sume, kao i obavezama i pravima obe strane. 2. U finansijama: Polisa može biti deo finansijskog ugovora koji reguliše prodaju hartija od vrednosti, poput deonica ili obveznica. Kada investitor kupi takvu hartiju od vrednosti, dobija od emitenta polisu koja potvrđuje njegovo vlasništvo i pravo na prihode ili prinose koji proističu iz te hartije. 3. U pravu: Polisa može biti pravni dokument ili ugovor koji se koristi za regulisanje pravnih odnosa između strana. Na primer, polisa o kupoprodaji nekretnine sadrži uslove, cenu, rokove i obaveze prodavca i kupca. 4. U politici: Polisa se može odnositi na zbirku zakona, propisa i politika koje su uspostavljene kako bi se regulisali određeni društveni aspekti, poput bezbednosti, zdravstva ili saobraćaja. 5. U staroj Grčkoj: Polisa je bila naziv za gradsku državu, tj. autonomnu političku zajednicu koja je imala sopstvene zakone, institucije i vojsku. Ukratko, polisa je formalni ugovor, dokument ili pravni instrument koji reguliše odnos između strana u različitim kontekstima, kao što su osiguranje, finansije, pravo ili politika.

Komentari