Porcio legitima značenje

Porcio legitima je termin iz oblasti naslednog prava koji se odnosi na deo imovine naslednika koji mu pripada po zakonu, bez obzira na njegovu volju ili bilo kakve testamentarne raspolaganja. U naslednom pravu postoje dve vrste naslednika - zakonski i testamentarni. Zakonski naslednici su oni koji nasleđuju imovinu prema odredbama zakona, dok testamentarni naslednici nasleđuju imovinu prema volji samog ostavioca, izraženoj u testamentu. Porcio legitima je ono što zakonskom nasledniku automatski pripada, bez obzira na to da li postoji testament ili ne. U običnoj situaciji, kada nema testamenta, porcio legitima obuhvata deo imovine koji pripada deci, bračnom drugu i eventualnoj invalidnoj osobi koja je bila izdržavana od strane pokojnika. Ova prava se zasnivaju na ideji zaštite interesa zakonskih naslednika i sprečavanja potpune raspolaganja imovinom testamentom u korist drugih osoba. Porcio legitima može biti izražen kao određen procenat od ukupne imovine pokojnika, ili kao tačno određeni iznos ili predmeti. Kada postoji testament, koji može raspodeliti imovinu na drugačiji način od zakonske raspodele, porcio legitima može se smanjiti u skladu sa voljom ostavioca, ali ne sme biti u potpunosti uklonjen, kako bi se izbegle nepravične situacije i ostavili određeni minimalni deo naslednika. Porcio legitima ima za cilj da obezbedi pravičnu raspodelu imovine, štiteći interese zakonskih naslednika od preterane diskrecionosti testamentarnog naslednika, a posebno decu koja bi inače mogla biti ostavljena bez nasledstva.

Komentari