Poslovni fond značenje

Poslovni fond je skup svih materijalnih i nematerijalnih dobara kojima preduzeće raspolaže u cilju ostvarivanja svoje osnovne delatnosti. Ovaj fond predstavlja ekonomski potencijal preduzeća i uključuje sve što preduzeće poseduje: zgrade, opremu, inventar, zalihe, gotovinu, potraživanja i druga prava, kao i elemente nematerijalnog karaktera poput patenata, licenci i brenda. Ovaj fond koristi se za osnovne poslovne aktivnosti preduzeća koje donose zaradu i omogućavaju dalji rast i razvoj. Upravljanje poslovnim fondom odnosi se na pravilno i efikasno korišćenje ovih resursa, što je od suštinskog značaja za uspeh preduzeća. Pored toga, veličina i struktura poslovnog fonda mogu pružiti važne informacije o preduzeću, njegovoj poslovnoj strategiji, finansijskoj snaži i budućim perspektivama. Takođe, promene u poslovnom fondu mogu biti pokazatelji određenih trendova ili problema u preduzeću.

Komentari