Posologija značenje

Posologija je grana farmakologije koja se bavi proučavanjem i određivanjem optimalnih doza lekova. U osnovi, posologija se bavi pitanjem koliko leka treba primeniti, koliko često i u kojim intervalima, kako bi se postigao željeni terapijski efekat. Cilj posologije je pružiti sigurnu i efikasnu upotrebu lekova. Da bi se postigao željeni terapijski efekat, lekovi se primenjuju u odgovarajućim dozama, u skladu sa starosnom grupom pacijenta, težinom bolesti, individualnim karakteristikama organizma, metaboličkim procesima, interakcijama sa drugim lekovima i drugim faktorima koji mogu uticati na apsorpciju, raspodelu, metabolizam i eliminaciju leka. Posologija uključuje i proučavanje farmakokinetike i farmakodinamike leka. Farmakokinetika se bavi proučavanjem puta kojim lek prolazi kroz organizam (apsorpcija, raspodela u tkivima, metabolizam i eliminacija), dok se farmakodinamika bavi proučavanjem mehanizma delovanja leka na biološke sisteme i njegov terapijski efekat. Na osnovu posologije se određuju doze leka koje bi mogle biti sigurne i efikasne za pacijenta, uzimajući u obzir njegovo zdravstveno stanje, starost, težinu, i druge faktore. Ovaj proces se zove doziranje leka. Osim toga, posologija uključuje proučavanje nuspojava, toksičnosti i interakcija lekova. Posologija ima ključnu ulogu u lečenju pacijenata jer pravilno doziranje leka može biti od vitalnog značaja kako bi se postigao željeni terapijski efekat i istovremeno izbegle štetne posledice predoziranja.

Komentari