Predeizam značenje

Predeizam je filozofska koncepcija koja se javlja u antici, a odnosi se na verovanje u više bogova ili božanstava pre nego u jednog svevišnjeg boga. U predeizmu, bogovi su smatrani vlasnicima različitih sfera ili oblasti, sa specifičnim moćima i odgovornostima. Ovi bogovi su obično predstavljani kao antropomorfne figure sa ljudskim osobinama, međusobno povezani hijerarhijom i međusobnim odnosima. Verovanja u više bogova razlikovala su se od kulture do kulture, pri čemu su mnoge civilizacije imale svoje panteone bogova, kao što su grčki bogovi, egipatski bogovi ili nordijski bogovi. Predeizam je često bio povezan sa politeizmom, odnosno verovanjem u mnoge bogove. Smatralo se da ovi bogovi imaju uticaj na različite aspekte života, poput vremenskih uslova, plodnosti, borbe ili umetnosti. Ljudi su se obraćali odgovarajućem bogu ili božanstvu u zavisnosti od potrebe ili situacije. Ipak, predeizam nije nužno podrazumevao verovanje u apsolutnu moć ili svemoć boga. Bogovi su često imali ograničenu moć i često su bili predstavljani kao ljudi sa svojim manama i slabostima. Mogli su biti i skloni promenama i međusobnim rivalitetima. Predeizam je bio dominantan u mnogim starim civilizacijama i bio je značajan deo njihove religije i kulture. Tek kasnije, sa pojavom monoteizma, predeizam je postao manje zastupljen, da bi u nekim delovima sveta bio potpuno zamenjen jednim bogom, kao u slučaju judeo-hrišćanstva ili islama.

Komentari