Predominirati značenje

Predominirati znači biti dominantan, biti najzastupljeniji ili najčešći među ostalim mogućim opcijama, stavovima, mišljenjima ili karakteristikama. Ovaj izraz se često koristi kada se opisuje situacija u kojoj jedna opcija, ideja ili stav preovladava nad ostalima, ili kada jedna osobina ili karakteristika preteže u odnosu na druge. Na primer, može se reći da u nekom društvu jedna politička stranka prevladava nad drugima ako je ta stranka najbrojnija i ima najviše zastupnika u parlamentu, ili ako osvaja najviše glasova na izborima. Isto tako, neko mišljenje ili stav može prevladavati u javnom mnjenju ukoliko je najrasprostranjenije i najviše podržavano od strane većine ljudi. Takođe, izraz "predominirati" može se koristiti i da opiše situaciju u kojoj neka karakteristika, kao što su boja, oblik ili karakter, preovladava u odnosu na ostale. Na primer, neka boja može da predominira na slici ako je najizraženija i preovlađujuća u odnosu na druge boje koje se koriste. Ukratko, izraz "predominirati" označava da nešto ima prevlast, najveći uticaj, dominaciju ili najširu zastupljenost u odnosu na ostale opcije, ideje, stavove ili karakteristike.

Komentari