Prefiks značenje

Prefiks je morfološki element koji se dodaje ispred osnovne reči kako bi se formirala nova reč sa izmenjenim ili proširenim značenjem. U srpskom jeziku, prefiks se obično nalazi na početku reči i može biti veoma produktivan u formiranju novih reči. Prefiksi u srpskom jeziku mogu biti različite vrste. Na primer, negativni prefiksi se koriste da bi se izrazilo negiranje osnovne reči. Na primer, "ne" je negativni prefiks koji se dodaje ispred reči da bi se izrazilo negiranje, kao na primer "nevidljiv" (što znači da nešto nije vidljivo). Takođe, postoji i veliki broj drugih prefiksa koji se koriste da bi se izrazile različite vrste značenja. Na primer, prefiks "pre" se koristi da bi se izrazila vremenska relacija i označilo da se neka radnja dogodila pre neke druge radnje, kao na primer "preplanuo" (što znači da neko ima prethodno dobijenu boju kože od sunčanja). Prefiksi takođe mogu biti produktivni, što znači da se mogu kombinovati sa različitim osnovnim rečima kako bi se formirale nove reči. Na primer, prefiks "ne" se može kombinovati sa različitim osnovnim rečima, kao što su "vidljiv", "čujan" ili "lomljiv", formirajući nove reči kao što su "nevidljiv", "nečujan" ili "nelomljiv". Ukratko, prefiks je morfološki element koji se koristi u srpskom jeziku da bi se dodao ispred osnovne reči kako bi se formirala nova reč sa promenjenim ili proširenim značenjem. Prefiksi se koriste za negiranje, označavanje vremenskih relacija i izražavanje različitih vrsta značenja. Oni mogu biti produktivni i kombinovati se sa različitim osnovnim rečima da bi se formirale nove reči.

Komentari