Prekoncept značenje

Prekoncept je termin koji se koristi u različitim kontekstima, ali obično se odnosi na prethodnu fazu ili ideju koja će biti dalje razmatrana i razvijena. U procesu kreiranja nečega, kao što je, na primer, umetničko delo, novi proizvod ili poslovni plan, prekoncept se odnosi na prvu suštinu ili osnovnu ideju koja može biti formulisana kao polazna tačka za dalji rad. U umetnosti, prekoncept može biti konceptualna ideja ili apstraktna misao koja se odnosi na temu ili poruku koju umetnik želi da prenese. To može biti prvobitna ideja koja se razrađuje u delo ili predstavlja osnovu za različite forme umetničkog izraza. U slučaju novih proizvoda ili poslovnih planova, prekoncept je obično prva ideja ili konceptualna skica koja se koristi za definisanje ciljeva, svrhe i osnovnog dizajna proizvoda ili usluge. U ovoj fazi, prekoncept može biti vrlo širok i otvoren za dalje razmatranje i poboljšanje. Na primer, pre konceptualizacije novog telefona, dizajneri mogu prvo razmotriti osnovne karakteristike, korisničke potrebe, tehnologiju dostupnu na tržištu i konkurenciju, pre nego što se fokusiraju na detaljniji dizajn uređaja. Prekonceptualna faza je važna jer omogućava prethodno razmišljanje, istraživanje i definisanje ciljeva, kako bi se obezbedilo da se razvojni proces kreće u pravom smeru. Ova faza takođe pomaže u identifikaciji potencijalnih problema ili prepreka koje mogu biti rešene pre nego što se nešto dalje razrađuje i investira značajno vreme i resursi. Ukratko, prekoncept je početna ideja ili skica koja služi kao osnovica za dalji rad ili razvoj nečega. To može biti konceptualna ideja za umetničko delo, osnovni dizajn za novi proizvod ili prvobitni plan za poslovni projekat.

Komentari