Preterit značenje

Preterit je vremenska forma u gramatici koja se koristi da se izrazi radnja koja se dogodila u prošlosti i koja je završena ili ograničena na određeni period. Takođe se naziva i prošlo vreme. U srpskom jeziku, preterit je oblik glagola koji označava radnju koja se desila u prošlosti i koja je u potpunosti završena. Pomoću preterita možemo opisivati događaje, radnje ili situacije koje su se desile u prošlosti i koje nemaju veze sa sadašnjošću ili budućnošću. Preterit se oblikuje promenom korena glagola i dodavanjem odgovarajućeg nastavka, u zavisnosti od lica i broja subjekta koji izvodi radnju. Na primer, za glagol "pevati", preterit za jedninu (ja) je "pevao/pevala", za drugo lice jednine (ti) je "pevao/pevala" itd. Preterit se može koristiti u različitim kontekstima i funkcijama, na primer, da se opiše jednokratna radnja u prošlosti ("Prošlog vikenda sam išao/šla na koncert"), da se iskaže prošlo iskustvo ("Bio/ bila sam u Americi") ili da se opiše prošla navika ili rutina ("Svakog dana sam trčao/ trčala 10 kilometara"). Važno je napomenuti da se u srpskom jeziku često koristi i perfekat kao vremenska forma koja takođe izražava prošlost, ali sa naglaskom na rezultat ili posledicu radnje.

Komentari