Preverbacija značenje

Preverbacija je jezički fenomen koji obuhvata dodavanje prefiksa (preverba) glagolu, čime se menja njegovo značenje ili se dodaje dodatna semantička nijansa. Preverbacija je česta pojava u mnogim jezicima, pa i u srpskom jeziku. U srpskom se preverbacija najčešće javlja u glagolskim oblicima i koristi se za izražavanje različitih vidova, aspekata ili modaliteta. Najčešći primer preverbacije u srpskom jeziku je dodavanje prefiksa "uz-" glagolima, čime se izražava dovršeni vid. Na primer, glagol "videti" postaje "uzvideti", što znači "videti do kraja" ili "potpuno videti". Drugi primer je dodavanje prefiksa "po-" glagolu "ći", gde se dobija glagol "poći" koji znači "otići" ili "poći negde". Još jedan primer je dodavanje prefiksa "iz-" glagolu "voleti", čime se dobija glagol "izvoleti" koji ima značenje "ne voleti" ili "prestati voleti". Preverbacija se koristi i za izražavanje aspekata, gde se dodavanjem određenih prefiksa glagolu menja perspektiva ili način posmatranja radnje. Na primer, glagol "videti" dobija drugačije značenje kada se doda prefiks "za-", pa se dobija glagol "zavideti" koji znači "osećati zavist". Dodavanje preverba glagolu takođe omogućava izražavanje modaliteta ili načina izvršenja radnje. Na primer, glagol "ići" dobija drugačije značenje kada se doda preverb "po-", pa dobijamo glagol "poići" koji znači "ići malo po malo" ili "iščašeno". Ukratko, preverbacija u srpskom jeziku podrazumeva dodavanje prefiksa glagolima radi izražavanja različitih vidova, aspekata ili modaliteta. Time se menja značenje glagola ili dodaje posebna semantička nijansa.

Komentari