Primaliteti značenje

Primaliteti su brojevi koji su deljivi samo sa 1 i samim sobom, odnosno brojevi koji nemaju nijedan drugi pozitivan delitelj. Na primer, brojevi 2, 3, 5, 7, 11, 13 itd. su svi primalni brojevi. Primalitet je važan pojam u matematici i ima mnoge primene. Prvo, može se koristiti za faktorizaciju brojeva. Naime, svaki broj može biti faktoriziran u proizvod svojih prime faktora. Kada znamo koje su to prime faktore, možemo lako izračunati sve delioce tog broja. Na primer, broj 60 može biti faktorizovan kao 2 * 2 * 3 * 5, tako da znamo da su delioci 60: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, i 60. Bez priomialitet, faktorizacija brojeva bi bila mnogo kompleksnija i teža. Druga primena primaliteta je u kriptografiji. Kriptografija je nauka o komuniciranju na siguran način. Mnoge kriptografske metode se zasnivaju na činjenici da je faktorizacija velikih brojeva teška, dok je dokazivanje da je broj prost (odnosno primalan) mnogo lakše. Zbog toga, kriptografske metode mogu biti napredne i šifre koje koristi mogu biti vrlo jake. Postoji nekoliko teorema i postupaka za pronalaženje primalnih brojeva. Jedan od najpoznatijih načina je sito Eratostenesa koje se koristi za pronalaženje svih primalnih brojeva manjih od datog broja.

Komentari