Princip značenje

Princip predstavlja osnovni koncept, smernicu ili pravilo prema kojem se nešto dešava, funkcioniše ili postiže određeni rezultat. On može biti osnova ili temelj za donošenje odluka, rešavanje problema ili vođenje akcija. Principi su često obeležje organizacija, sistema ili ideologija, i koriste se kako bi se postavili standardi ili vrednosti koje treba slediti. Principi mogu biti moralne, filozofske, naučne ili tehničke prirode, i podrazumevaju određeni skup pravila ili postupaka koje treba slediti kako bi se postigao određeni cilj ili održala određena vrednost. Na primer, u moralnom smislu, princip može biti "ne čini drugima ono što ne želiš da drugi čine tebi" ili "postupaj sa drugima s poštovanjem". U tehničkom smislu, princip može biti "princip gravitacije" koji objašnjava zašto se predmeti spuštaju kada ih pustimo. Principi mogu biti univerzalni, tj. važe za sve situacije i vreme, ili mogu biti specifični za određenu situaciju ili oblast. Oni služe kao smernice u donošenju odluka, postupanju ili rešavanju problema, i često su zasnovani na iskustvu, logici ili moralnim vrednostima. Principi igraju važnu ulogu u organizacijama, jer pomažu u definisanju vrednosti, ciljeva i standa

Komentari