Probacija značenje

Probacija je pravna kazna koja se odnosi na uslovno osuđene osobe, odnosno na one koje su osuđene na zatvorsku kaznu, ali kojoj je izvršenje kazne odloženo pod određenim uslovima. Probacija obično traje određeni vremenski period i ima za cilj da rehabilituje osuđenu osobu, omogući joj da se reintegriše u društvo i spreči ponavljanje krivičnih dela. Uslovi probacije mogu uključivati redovne posete nadležnim organima, poput socijalnih radnika ili supervizora, koji prate i podržavaju osuđenu osobu tokom izvršenja kazne. Takođe, osuđena osoba može biti obavezana da se redovno javlja organima vlasti, da ne napušta teritoriju određenu odlukom suda ili da se suzdržava od kontakta sa određenim osobama ili prostorima. Probacija je često propisana za manje teška krivična dela, kao i za prvi put osuđene osobe, posebno kada sud smatra da postoji mogućnost uspešne rehabilitacije. Cilj probacije je da osuđena osoba shvati odgovornost za svoje postupke, ispravi svoje ponašanje i postane produktivni član društva. Ukoliko osuđena osoba ne ispuni uslove propisane probacijom ili se ponovi krivično delo, moguće je da se probacija ukine i da osoba bude vraćena na izdržavanje zatvorske kazne. U nekim slučajevima, sud može odlučiti da produži trajanje probacije radi dalje rehabilitacije osuđene osobe. Važno je napomenuti da je sistem probacije pravni mehanizam koji ima za cilj rehabilitaciju osuđenih osoba i prevenciju ponavljanja krivičnih dela, ali da ta rehabilitacija zahteva saradnju i motivaciju same osuđene osobe.

Komentari