Profan značenje

Profan se odnosi na sve ono što nema verski karakter ili što je oslobođeno od verske svetosti. Pojam "profan" se najčešće koristi u kontekstu religije, gde se odnosi na sve ono što je svetovno, obično, svakodnevno. Nasuprot tome, ono što je sveto i pripada religijskim ili duhovnim sferama smatra se "sakralnim" ili "svetim". Profanus dolazi od latinske reči "profanus" koja bukvalno znači "ispod praga" (pro – ispod, fanum – prag, svetište). U rimskom dobu, "profanus" je bio termin koji se koristio za osobe koje nisu bile prihvaćene ili poštovane od strane bogova ili utvrđenih obreda i koji su smatrani poludivljim ili neukrotivim. Danas, "profan" se odnosi na sve što je svetovno, obično ili svakodnevno, a nema versku povezanost ili svetost. Na primer, profane aktivnosti mogu uključivati trgovinu, politiku, zabavu ili bilo koji drugi aspekt života koji nema direktnu povezanost sa religioznom praksom ili duhovnim iskustvom. Profane stvari su često povezane sa materijalnim svetom, trenutnim zadovoljstvima ili ispunjenjem fizičkih potreba, dok su sakralne stvari uglavnom povezane sa duhovnim ispunjenjem, dubljim smislom ili transcendencijom. Ova podela na sveto i profano pomaže ljudima da uspostave ravnotežu između duhovnih i svetovnih aspekata svog života. Važno je napomenuti da ova podela nije apsolutna i varira u različitim verskim i kulturnim kontekstima. Ono što je smatrano profanim u jednoj religiji ili kulturi, može biti sveto u drugoj. Osim toga, pojmovi "sveto" i "profano" imaju subjektivnu dimenziju, jer svaka osoba može imati sopstveno razumevanje i tumačenje ovih pojmova u skladu sa svojim uverenjima i vrednostima.

Komentari