Progresija značenje

Progresija je pojam iz matematike koji se koristi da se opiše niz brojeva koji imaju određeni obrazac ili pravilo. U ovom nizu, svaki broj se naziva član progresije. Progresija može biti aritmetička ili geometrijska, što zavisi od načina na koji se brojevi u nizu menjaju. Aritmetička progresija je niz brojeva u kojem je razlika između svaka dva uzastopna člana konstantna. Na primer, niz 2, 5, 8, 11, 14 je aritmetička progresija sa razlikom 3. U ovom slučaju, da bismo izračunali sledeći član niza, samo dodamo 3 prethodnom članu. Geometrijska progresija je niz brojeva u kojem je odnos između svaka dva uzastopna člana konstantan. Na primer, niz 2, 6, 18, 54, 162 je geometrijska progresija sa odnosom 3. Da bismo izračunali sledeći član niza, samo množimo prethodni član sa 3. Progresije se često koriste u matematici, ali i u mnogim drugim disciplinama, kao što su fizika, ekonomija ili računarstvo. One nam omogućavaju da proučavamo asocijacije i veze među brojevima, kao i da predvidimo buduće vrednosti u nizu. Mnoge formule i teoreme su razvijene za analizu i rad sa progresijama.

Komentari