Prokura značenje

Prokura je upravno-pravni institut u pravnom sistemu, koji omogućava jednoj osobi - prokuristi, da u ime i za račun nekog pravnog lica obavlja određene poslovne radnje. Prokurista je lice koje je ovlašćeno da, bez sudske registracije, zastupa pravno lice u poslovnim pitanjima, odnosno da preduzima pravne poslove i obavlja druge aktivnosti u njegovo ime. Ovlašćenje prokuriste može biti opšte ili posebno i može biti ograničeno na konkretne vrste poslova ili na konkretan geografski područje. Prokura je oblik poverenja koje pravno lice ima u odnosu na prokuristu, dajući mu ovlašćenje da donosi odluke i zaključuje ugovore u ime kompanije. Prokuristi su obavezni da deluju u najboljem interesu i sa pažnjom dobre poslovne prakse. Njihova odgovornost je ograničena na radnje koje su preduzete u okviru ovlašćenja prokuriste. Prokura je korisna za pravno lice jer omogućava brže i efikasnije poslovanje. Prokurista može brže reagovati od rukovodstva kompanije u situacijama kada je potrebna hitna odluka ili zaključivanje ugovora. Međutim, pravno lice mora biti pažljivo prilikom izbora i davanja prokure jer prokurista ima značajne ovlašćene da deluje u ime kompanije. Važno je napomenuti da prokuristi ne mogu donositi odluke koje su izvan granica obavljanja redovne delatnosti pravnog lica ili koje predstavljaju bitne promene u poslovanju. Takve odluke ostaju u nadležnosti rukovodstva kompanije.

Komentari