Promisorai značenje

Promisorai je izraz koji se koristi u pravnom jeziku i odnosi se na osobu koja daje ili obećava da će nešto učiniti, obaviti ili ispunjavati određene obaveze. To može biti fizičko lice, pravno lice ili drugi pravni subjekt. Kada se koristi ovaj izraz, naglašava se da je reč o strani koja ima obavezu da nešto učini ili ispunjava određeni ugovor. Na primer, u ugovoru o prodaji nekretnine, prodavac je promisorai koji se obavezuje da će preneti vlasništvo nad nekretninom na kupca, dok je kupac obično promisatari koji se obavezuje da će platiti odgovarajuću cenu. Ovaj termin se koristi u pravnom jeziku kako bi se razlikovala strana koja daje ili obećava nešto od strane koja to prima ili očekuje (promisatari). Promisorai nosi odgovornost da ispuni svoje obaveze prema pravilima ugovora ili zakona. Ukratko, promisorai je izraz koji označava osobu koja ima obavezu da nešto učini ili ispunjava određene obaveze prema ugovoru ili zakonu.

Komentari