Proratiziranje značenje

Proratiziranje je postupak koji se koristi u financijama kako bi se izračunala raspodela troškova ili prihoda na određenu grupu ili entitet. Ovo se često koristi u poslovnim okruženjima kako bi se odredila prava raspodela troškova ili prihoda između različitih odjela, projekata ili poslovnih jedinica. Prilikom proratiziranja, troškovi ili prihodi se raspoređuju na osnovu određenog ključa ili merila. Na primer, ako poslovni entitet ima ukupne troškove od 100.000 evra i želi da proratizira te troškove na dva odjela, može se koristiti ključ koji se odnosi na broj zaposlenih u svakom odjelu. Ako prvi odjel ima 20 zaposlenih, a drugi odjel ima 10 zaposlenih, prvi odjel će primiti 2/3 (66.666 evra) troškova, dok će drugi odjel primiti 1/3 (33.333 evra) troškova. Ovaj pristup omogućava da se troškovi pravično raspoređuju prema merilima koja su relevantna za poslovnu situaciju. Proratiziranje se takođe može primenjivati na prihode, kao što je distribucija prihoda između različitih ogranizacija ili projekata na osnovu ključnih faktora poput prodaje ili angažmana. Proratiziranje može biti korisno u raznim situacijama, kao što su izveštavanje o finansijskim rezultatima, analiza performansi ili donošenje odluka o alokaciji resursa. Omogućava precizniju i objektivniju raspodelu troškova ili prihoda, što pomaže u donošenju informisanih odluka u okviru finansijskog upravljanja.

Komentari