Proshematizam značenje

Proshematizam je filozofski pravac koji se javlja u 19. veku, a koji je nastao kao reakcija na idealizam i spekulativnu filozofiju tog perioda. Osnovna ideja proshematizma je da je filozofska analiza potrebna kako bi se došlo do opštih shvatanja o suštini stvarnosti, ali da ta analiza mora biti strogo naučna i zasnovana na iskustvu. Proshematizam se razvija u kontekstu različitih naučnih disciplina, kao što su matematika,logika, biologija i sociologija. Cilj proshematizma je da se različiti fenomeni i pojave objasne putem univerzalnih zakona koji su primenjivi na sve oblasti stvarnosti. Ova filozofska škola smatra da tako stvorena sheme, koje se primenjuju na sve sfere života, omogućavaju da se pronikne u suštinske karakteristike sveta. Jedan od najpoznatijih predstavnika proshematizma je Ernst Mach, koji je isticao važnost empirizma i eksperimentalnog metoda u postizanju naučnih saznanja. On je smatrao da su pojmovi i zakoni koji se koriste u naukama, poput fizike, samo sredstva koja pomažu da se razumeju i opišu određeni fenomeni, ali da ne predstavljaju njihovu suštinu. Proshematizam je takođe doveo do razvoja naučnih metoda i teorija, kao što je logički pozitivizam, koji se zasniva na striktnoj primeni logike i empirizma u analizi filozofskih pitanja. Ukratko, proshematizam je filozofska škola koja se zalaže za naučan pristup u razumevanju sveta, koristeći se opštim zakonima i shemama koje su primenjive na različite oblasti stvarnosti. Ona naglašava važnost iskustva i eksperimentalnog metoda u sticanju saznanja.

Komentari