Proskineza značenje

Proskineza je termin koji se odnosi na sposobnost biljaka da se prilagode promenama u svojoj okolini, posebno na faktore kao što su svetlo, gravitacija, voda i temperatura. Ova adaptacija se može manifestovati kroz različite oblike pokreta i reakcija kod biljaka. Na primer, biljke mogu da reaguju na svetlosne promene kroz proces koji se naziva fototropizam. Ovo znači da biljka može da raste u smeru svetlosti kako bi maksimizovala svoju sposobnost da apsorbuje sunčevu energiju za fotosintezu. Takođe, biljke mogu da reaguju na gravitaciju kroz proces koji se naziva gravitropizam. Ovo omogućava biljkama da usmere svoj rast na odgovarajući način, na primer, da koren raste prema dole i da stabljika raste prema gore. Pored toga, biljke mogu da reaguju na nedostatak ili preteranu količinu vode kroz procese kao što su hidrotropizam (rast korenja ka vodi) i higroskopija (otvaranje ili zatvaranje lišća u zavisnosti od količine vode). Proskineza je, dakle, sposobnost biljaka da reaguju na promene u okolini i prilagode svoj rast i razvoj kako bi preživele i maksimizovale svoju sposobnost za apsorbovanje energije i hranljivih materija.

Komentari