Protisti značenje

Protisti su eukariotski organizmi koji pripadaju kraljevini Protista. Ova kraljevina uključuje raznolike organizme koji ne pripadaju ni biljkama, ni životinjama, ni gljivama. Protisti se obično smatraju jednostavnim organizmima i većina ih je jednoćelijska, mada postoje i neki višećelijski protisti. Protisti mogu biti fotosintetski ili heterotrofni. Fotosintetski protisti, poput algi, koriste sunčevu energiju za proizvodnju hrane, dok heterotrofni protisti, poput amebe, moraju da se hrane drugim organizmima ili organskim materijalom. Protisti se mogu naći u različitim staništima, kao što su slatke i slane vode, tlo i vlažni prostori. Protisti su veoma raznolika grupa organizama koja obuhvata mnogo vrsta. Neki protisti, poput amebe i paramecijuma, imaju jednostavnu građu tela i koriste pseudopodije za kretanje i hranjenje. Drugi protisti, poput morskih algi, imaju kompleksniju građu i mogu imati višećelijske, kolonijalne ili filamentosne forme. Protisti imaju važnu ulogu u ekosistemima. Fotosintetski protisti, kao što su alge, proizvode kiseonik i učestvuju u procesima ciklusa ugljenika. Oni su osnovna hrana za mnoge životinje u vodenom okruženju. Heterotrofni protisti su dekompozitori i hrane se razgradnim materijalom, što pomaže u razgradnji mrtve organske materije. Iako su protisti veoma raznoliki, njihova klasifikacija i pripadnost kraljevini Protista i dalje su predmet debate među naučnicima. U poslednjim taksonomskim sistemima, kraljevina Protista često se koristi za organizme koji ne mogu biti jasno svrstani u druge kraljevine.

Komentari