Pseudomorfoza značenje

Pseudomorfoza je geološki proces koji se javlja kada mineral menja svoj spoljašnji oblik i strukturu, ali zadržava hemijski sastav materijala iz kojeg je nastao. Rezultat ovog procesa je da mineral izgleda kao drugi mineral, iako je zapravo istog hemijskog sastava kao i originalni mineral. Kada se javlja pseudomorfoza, originalni mineral se obično razlaže ili rastače, a nova materija prelazi u unutrašnje pore i supstituiše originalnu strukturu. Ovaj proces se dešava zbog promena u uslovima okoline, poput promene temperature ili pritiska, prisustva rastvarača ili drugih minerala sa kojima se originalni mineral reaguje. Na primer, pseudomorfoza može biti primetna kada se mineral kalcit menja u mineral aragonit. Oba minerala su hemijski identična (oba su kalcijum-karbonati), ali se razlikuju u obliku i strukturi. Kada se kalcit menja u aragonit, to se može primetiti po promeni spoljašnjeg oblika i kristalne strukture minerala. Pseudomorfoza se često javlja u procesu dijageneze, što je proces transformacije sedimenta u sedimentarnu stenu. Na primer, ako se originalni minerali peska, kao što su kvarc i feldspat, transformišu u kalcit ili železo-okside, to bi bio primer pseudomorfoze. Ova promena se dešava pod uticajem novih uslova okoline tokom dijageneze, kao što su promena temperature ili prisustvo rastvarača. Pseudomorfoze mogu imati geološki značaj, jer mogu pružiti informacije o istoriji formiranja stena i procesima koji su se odigrali u prošlosti. Takođe mogu biti interesantne za kolekcionare minerala, jer često stvaraju neobične i retke oblike minerala.

Komentari