Psihoid značenje

Psihoid je izraz koji se koristi u psihoanalitičkoj teoriji da se opiše nešto što je izvor nekih psiholoških reakcija, a može biti i fizički objekat ili situacija. Ovaj termin je uveden od strane Karla Junga i koristi se da se opiše nešto što izaziva određene arhetipske reakcije i simbole u ljudima. Psihoid može biti nešto što je u unutrašnjosti individue, kao na primer njeni snovi, fantazije ili nesvesna arhetipska iskustva. Takođe, psihoanalitičari koriste ovaj termin da bi opisali nešto što je prisutno u spoljašnjem svetu i izaziva određene dublje reakcije kod ljudi. Na primer, umetničko delo ili mesto može biti psihoind, jer se može povezivati sa nekim dubljim psihološkim iskustvima ili arhetipovima. Psihoid takođe može biti povezan sa kolektivnim nesvesnim, što je koncept koji je takođe razvio Jung. Kolektivno nesvesno je ideja da postoje određeni arhetipi i simboli koji su prisutni u svim ljudima i koji se manifestuju u njihovim snovima, fantazijama i simboličkom jeziku. Psihoidi su onda te arhetipske forme koje su prisutne u kolektivnom nesvesnom i koje utiču na naše psihološke reakcije i iskustva. Ukratko, psihoindi su dublja, arhetipska iskustva koja izazivaju emocionalne, psihološke i fizičke reakcije kod ljudi. Oni mogu biti unutrašnji ili spoljašnji, povezani sa individuom ili kolektivnim iskustvima, i mogu biti vezani za snove, umetnost, simbole ili situacije.

Komentari