Psihrometar značenje

Psihrometar je instrument koji se koristi za merenje vlažnosti vazduha. On se sastoji od dve komponente - suvog termometra i vlažnog termometra, koji su postavljeni pored drugog. Suvi termometar je uobičajeni termometar koji meri temperaturu vazduha, dok se vlažni termometar koristi za merenje vlažnosti vazduha. Vlažni termometar ima vlažni sundjer na svom štitniku koji se natapa vodom ili destilovanom vodom. Kada voda isparava sa sundjera, ohlađuje termometar i stvara se razlika između temperature merene suvim i vlažnim termometrom. Na osnovu ove razlike u temperaturi, može se izračunati relativna vlažnost vazduha pomoću psihrometrijskog grafikona ili formule. Relativna vlažnost je procenat vodene pare koja se nalazi u vazduhu u odnosu na maksimalnu količinu vodene pare koja vazduh može da sadrži pri određenoj temperaturi. Psihrometar je korisno sredstvo za merenje vlažnosti vazduha u mnogim oblastima, kao što su meteorologija, poljoprivreda, industrija, arhitektura, medicina i drugi. Na osnovu podataka koji se dobiju merenjem vlažnosti vazduha, moguće je prilagoditi uslove u prostoru ili uslovima rada kako bi se postigao optimalni nivo vlažnosti za određenu namenu.

Komentari