Purgacija značenje

Purgacija je pojam koji se najčešće koristi u religijskom kontekstu za označavanje procesa pročišćavanja ili očišćenja duše nakon smrti. U katoličkom hrišćanstvu, purgacija (latinski: purgatorius) je naziv za mesto ili stanje duša koje su umrle u "milosti Božijoj", odnosno one duše koje su grešile u manjoj meri i nisu potpuno oslobodile sebe od posledica greha pre smrti. Prema katoličkom učenju, takve duše moraju proći kroz proces purgacije kako bi se očistile od ovih posledica i postale dostojne da uđu u raj. Purgacija se može zamisliti kao vrsta "čistilišta" u kojem se duša pročišćava od grehova i duhovno raste. Prema katoličkom verovanju, purgacija je privremeno stanje koje na kraju vodi dušu u raj, ali duže ili kraće trajanje purgacije zavisi od intenziteta i broja grehova koje je duša počinila tokom života. Ovaj koncept purgacije ima temelje u delima srednjovekovnih teologa poput Tomasa Akvinskog i Dantea Aligijerija, koji su veliku pažnju posvetili opisu purgatorija u svojim delima. Važno je napomenuti da se koncept purgacije vezuje uglavnom za katoličko učenje, dok većina protestantskih denominacija ne prihvata ideju purgatorija i smatra da je oprost grehova i pročišćenje duše moguće samo tokom života verom i kroz pokajanje. Dakle, purgacija je specifična doktrina katoličke crkve koja se odnosi na dušu nakon smrti.

Komentari