Sekunda značenje

Sekunda je osnovna jedinica za merenje vremena u internacionalnom sistemu jedinica. Ona se definiše kao vremenski interval potreban za 9,192,631,770 oscilacija između dva hiperfina nivoa osnovnog stanja atoma cezijum-133 na apsolutnoj nultoj tački, kada su svi spoljni uticaji izolovani. Ranije, sekunda je bila definisana kao 1/86,400 deo srednjeg sunčanog dana. Međutim, ta definicija nije bila dovoljno precizna, jer se brzina Zemljinog kružnog kretanja oko Sunca konstantno menja. Unutar jednog minuta se nalazi 60 sekundi, a u jednom satu je 3600 sekundi. U jednom danu, koji se sastoji od 24 sata, ima ukupno 86,400 sekundi. Kao što minuti i sati koriste sekunde za merenje vremena, tako i druge fizikalne jedinice, poput metra za merenje dužine ili kilograma za merenje mase, često koriste sekundu kao osnovnu jedinicu za merenje u svojim formulama. Iako sekunda može izgledati kao jako kratak trenutak, na nivou naučnih i tehničkih proračuna njena preciznost je od ključnog značaja. To je naročito istinito u naprednim tehnologijama, kao što su GPS sistemi i komunikaciona tehnologija, gde mali otklon u merenju vremena može prouzrokovati velike greške.

Komentari