U upodobljenim značenje

Upodobljavanje je umetničko oblikovanje nekog objekta, lika ili ideje kroz različite medije, kao što su slikarstvo, skulptura, literatura, film itd. Kad se nešta nalazi "u upodobljenim", to znači da je neki objekat, pojava, pojam ili čak apstraktna ideja prikazana ili preneta kroz jedan od ovih umetničkih vidova. Na primer, ako kažemo da je neka priča o ljubavi upodobljena u filmu, to znači da je ova priča prikazana i ispričana kroz vizuelne i audio elemente filma. Takođe, ova fraza može biti korišćena u širem, metaforičkom smislu, da se opiše kako se neka ideja ili koncept prikazuje ili interpretira u određenom kontekstu ili situaciji. Na primer, ako kažemo "njegov uspeh je upodobljenje američkog sna", to znači da njegov lični uspeh predstavlja ili ilustruje ideju "američkog sna".

Komentari