Voluntaristički značenje

Voluntaristički se odnosi na filozofsku i socijalnu teoriju koja naglašava značaj i autonomiju pojedinca u donošenju odluka i preuzimanju odgovornosti za sopstvene postupke. Termin potiče od latinske reči "voluntas", što znači "volja". U filozofiji, volontarizam se suprotstavlja determinizmu, učenju da su svi događaji rezultat prethodnih uzroka i da ljudska volja nema stvarnu slobodu. Voluntaristička filozofija tvrdi da pojedinac ima slobodnu volju kojom može da izabere svoje akcije uprkos spoljnim uticajima. Voluntarizam takođe posebno naglašava ulogu lične motivacije, želje i interesa pojedinca u donošenju odluka. U socijalnoj teoriji, volontarizam uključuje podsticanje aktivnog učešća pojedinaca u društvu i preuzimanje odgovornosti za rešavanje problema i izazova. To može biti kroz volontiranje, samoopismenjivanje ili organizovanje u nevladine organizacije koje se bave različitim pitanjima. Voluntaristički pristup povezuje ideju da je snaga društva u angažmanu pojedinaca sa idejom da su ljudi sami sposobni da menjaju svoje okruženje i unaprede kvalitet života za sebe i druge.

Komentari