Web značenje

Reč "Web" (skraćeno od World Wide Web ili WWW) odnosi se na globalni sistem međusobno povezanih dokumenata i drugih resursa, koji su dostupni putem interneta. Svaki dokument ili resurs na Webu identifikovan je jedinstvenom adresom poznatom kao URL (Uniform Resource Locator). Web koristi tehnologiju hiperteksta i hipermedija da omogući korisnicima da pregledaju i navigiraju kroz različite informacije. Hipertekst omogućava povezivanje teksta jedne web stranice sa tekstom druge, dok hipermedija proširuje ovu koncept na povezivanje sa slikama, video zapisima, zvučnim zapisima i drugim vrstama medija. Prva web stranica nastala je početkom 1990-ih, a njen autor je Tim Berners-Lee, naučnik iz oblasti informatike. On je radio u CERN-u (Evropskom centru za nuklearna istraživanja) i razvio je osnovne tehnologije koje stoje iza Wеb-а, uključujući HTML (HyperText Markup Language), HTTP (HyperText Transfer Protocol) i URL. Web se oslanja na internet kao mrežni infrastrukturni sloj, ali ga ne treba mešati sa internetom samim. Internet je fizička mreža računara koja omogućava prenos podataka, dok je Web servis baziran na internetu koji omogućava pristup i razmenu tih podataka. Ključne komponente Webа uključuju: - **Web pretraživači**: Softverski alati kao što su Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge i drugi, koje korisnici koriste za pristupanje web stranicama. - **Web serveri**: Računari ili programski sistemi koji hostuju (sačuvali su i pružaju) web stranice i odgovaraju na zahteve web pretraživača. - **HTML i CSS**: Tehnologije koje se koriste za izradu i stilizaciju web stranica. - **JavaScript**: Jezik za programiranje koji omogućava interaktivnost i dinamičnost web stranica. U današnje vreme, Web je neizostavan deo svakodnevnog života, koristeći ga za informisanje, komunikaciju, kupovinu, obrazovanje i zabavu. Razvoj weba rezultirao je mnogim inovacijama i tehnologijama koje neprekidno transformišu načine interakcije ljudi širom sveta.

Komentari