Www značenje

"Www" je skraćenica koja stoji za "World Wide Web" (što na srpskom jeziku može da se prevede kao "Svetka mreža" ili "Svetska paukova mreža"). To je sistem međusobno povezanih hipertext dokumenata koji se pristupaju putem interneta. Osnovne komponente WWW su web pregledači (na primer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer) i web serveri koji čuvaju podatke i omogućavaju njihovo preuzimanje. WWW je postao popularan zahvaljujući mogućnosti da se informacije lako pretražuju, dele i prikazuju u obliku teksta, slike, video zapisa i drugih multimedijalnih sadržaja. Tim Berners-Lee se obično smatra tvorcem WWW-a, jer je 1989. godine predložio prvi uspešan model za povezivanje informacija korišćenjem hiperteksta. Adrese web stranica često počinju sa "www" kao deo URL (Uniform Resource Locator) strukture, koja određuje način kako se resursi na internetu identifikuju i pristupaju im. Na primer, adresa "http://www.nekisajt.com" koristi "www" kao deo svoje strukture da identifikuje resurs koji se nalazi na serverskoj strani. U današnje vreme, "www" nije uvek obavezan deo adrese web sajta, i mnogi moderni sajtovi mogu se posetiti i bez korišćenja ovog prefiksa, ali je i dalje široko prepoznatljiv i često korišćen.

Komentari